«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. ΑΤΤΙΚΗΣ)»

ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1οΣύσταση, Έδρα

 1. Συνιστάται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. ΑΤΤΙΚΗΣ)”.
 2. Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπολης Αττικής.
 3. Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.

Άρθρο 2οΣκοπός

Σκοποί του Σωματείου είναι:

 1. Η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς τη φύση και γενικότερα η προστασία του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής, ιδίως του Δήμου της Ηλιούπολης, των όμορων Δήμων και των παρακείμενων ορεινών όγκων και θαλασσών.
 2. Η διάδοση της ορειβασίας, της πεζοπορίας, της ποδηλασίας, της ορεινής ποδηλασίας, της κολύμβησης και άλλων δραστηριοτήτων που προάγουν την αγάπη προς το φυσικό περιβάλλον και την επαφή με αυτό.
 3. Η πολιτιστική εξύψωση των μελών και των φίλων του Σωματείου.
 4. Η ανάπτυξη σχέσεων με συλλόγους και εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις που υιοθετούν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, της αμοιβαίας κατανόησης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
 5. Η διάδοση του αειφορικού τουρισμού.
 6. Η διάδοση της πολυπολιτισμικότητας και η συμβολή στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση στην κοινωνία πολιτών διαφορετικών εθνικοτήτων, διαφορετικής θρησκείας και καταγωγής όπως επίσης και των κοινωνικά αδύναμων πολιτών.

Άρθρο 3οΜέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών

Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:

 1. Συμμετέχει σε κάθε οικολογική, φυσιολατρική, πεζοπορική κίνηση και προσπάθεια για την προστασία της ορεινής φύσης και της θάλασσας. Ενημερώνει τα μέλη του με έντυπα, διαλέξεις, προβολές.
 2. Συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς, σωματεία, ομοσπονδίες, κινήσεις που έχουν ίδιους ή συναφείς με αυτό σκοπούς και επιδιώξεις. Συμμετέχει σε εθνικά ή διεθνή Δίκτυα και Οργανώσεις.
 3. Οργανώνει περιηγήσεις, εκδρομές, πεζοπορίες και αναβάσεις στα βουνά της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 4. Μεριμνά για την πολιτιστική ανάπτυξη των μελών και των φίλων του και συνεργάζεται με άλλους επιστημονικούς, πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και φυσιολατρικούς φορείς καθώς και ΟΤΑ.
 5. Προωθεί την ίδρυση ομάδων θεάτρου, χορού, μουσικής, κινηματογράφου κ.α. Διοργανώνει αντίστοιχες εκδηλώσεις, ομιλίες, σεμινάρια με ευρύτερο πολιτιστικό περιεχόμενο.
 6. Διεκδικεί λύσεις σε περιβαλλοντικά ή κοινωνικά προβλήματα που έχουν σχέση με τους σκοπούς του.
 7. Οργανώνει δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία της φύσης (καθαρισμός παραλιών, δενδροφυτεύσεις, φύλαξη δασών κ.α.).
 8. Οργανώνει δραστηριότητες, εξορμήσεις και εκδρομές για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μελών και των φίλων του Σωματείου, συμβατές με το περιβάλλον.
 9. Παρεμβαίνει με κάθε μέσο που διαθέτει σε ο,τιδήποτε θεωρεί ότι θίγει ή καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον. Ιδίως ασκεί κάθε ένδικο βοήθημα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προάσπιση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την επιδίωξη των σκοπών του Σωματείου.
 10. Εκδίδει έντυπα (περιοδικό) για την καλύτερη ενημέρωση των μελών και των φίλων του.
 11. Διατηρεί εντευκτήριο για τα μέλη και τους φίλους του, όπου πραγματοποιεί προβολές, συζητήσεις για θέματα συναφή προς τους σκοπούς του.

Άρθρο 4οΜέλη

 1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα:
  1. Tακτικά : Αυτά είναι όσα άτομα θα εγγραφούν ως τακτικά μέλη, τηρώντας τους όρους και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν. Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν και συμβάλλουν ο καθένας με τη δυνατότητά του για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
  2. Επίτιμα : Αυτά είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη των επιδιωκόμενων από το Σωματείο σκοπών. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
  Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.
 2. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
 3. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.
 4. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.
 5. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 5οΔικαιώματα Μελών

 1. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται:
  1. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προ το Σωματείο.
  2. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
  3. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.
  4. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.
  5. Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.
  6. Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.
 2. Τα επίτιμα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και να διατυπώνουν γνώμη, στερούνται όμως του δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Κατά τα λοιπά, έχουν τα δικαιώματα που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους ως εκτάκτων ή επίτιμων μελών του Σωματείου, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.
 3. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Άρθρο 6οΥποχρεώσεις Μελών

 1. Τα μέλη του Σωματείου :
  1. συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
  2. παρίστανται, στο μέτρο του δυνατού, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
  3. συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.
  4. καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.
  5. καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο.
  6. επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
  7. συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
 2. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 7οΠειθαρχικός Έλεγχος

 1. Ο πειθαρχικός έλεγχος επί των μελών ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση από την Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και συνίσταται:
  1. Στην επίπληξη του μέλους.
  2. Στην προσωρινή αποβολή του μέλους από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.
  3. Στην οριστική διαγραφή του μέλους από το Σωματείο.
 2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει σε συνεδρίαση για επιβολή πειθαρχικής ποινής, αν:
  1. συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με το μέλος που κρίνεται.
  2. έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία με το μέλος που κρίνεται.
  3. το αποφασίσει το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο, για σοβαρό λόγο, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
 3. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως. Επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση η προηγούμενη ακρόαση του πειθαρχικώς ελεγχόμενου μέλους με την κλήση του σε απολογία.
 4. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.
 5. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 8οΑποχώρηση – Διαγραφή Μελών

 1. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από το Σωματείο μετά από σχετική έγγραφη δήλωση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και επιμελείται της διαγραφής του από το μητρώο μελών, μετά την τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων για το χρονικό διάστημα που αποτελούσε μέλος του Σωματείου. Η αποχώρηση θα πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3), τουλάχιστον, μήνες προ της λήξεως του λογιστικού έτους και θα ισχύει για το τέλος αυτού.
 2. Τα μέλη του Σωματείου που επιλέγουν να αποχωρήσουν μπορούν να επανεγγραφούν. Ωστόσο, στην περίπτωση που τα μέλη που αποχώρησαν επανεγγραφούν πριν την πάροδο ενός έτους από την ημέρα αποχώρησής τους, και μόνο στην περίπτωση αυτή, δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλουν τη δαπάνη εγγραφής.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την διαγραφή μέλους από το Σωματείο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και την σχετική νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία.
 4. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως :
  1. Αν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου.
  2. Αν παραβιάζει ηθελημένα ή κατ’επανάληψη το καταστατικό του Σωματείου
  3. Αν επί δύο (2) έτη δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
  4. Αν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα για πράξη που σχετίζεται με την δραστηριότητα που προστατεύει το Καταστατικό αυτό.
  5. Aν βλάπτει τα συμφέροντα του Σωματείου ή ενεργεί με δόλιο τρόπο κατά του Σωματείου ή κατά των μελών αυτού.
  6. Αν απολέσει τις κατ’άρθρο 4 προϋποθέσεις κτήσης της ιδιότητας μέλους.
 5. Το μέλος για το οποίο γίνεται εισήγηση διαγραφής καλείται με συστημένη επιστολή να εμφανιστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και να αναπτύξει τις απόψεις του.
 6. Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους χωρεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.
 7. Το μέλος που διαγράφηκε κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου , επανεγγράφεται με την υποβολή αίτησης ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκδοση σχετικής απόφασης, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

Άρθρο 9οΠόροι του Σωματείου

Πόροι του Σωματείου θεωρούνται:

 1. Η δαπάνη εγγραφής των μελών.
 2. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών.
 3. Οι έκτακτες εισφορές των μελών.
 4. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου.
 5. Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το Σωματείο, οι οποίες γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση διαφωνίας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Το ύψος των ποσών με στοιχεία α, β και γ καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση δε που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το ύψος της ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο, τη σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση. Εξάλλου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να επιμερίζεται η δαπάνη για διοργάνωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του Σωματείου στα συμμετέχοντα στη συγκεκριμένη δραστηριότητα μέλη.Άρθρο 10οΠεριουσία

Η περιουσία του Σωματείου δεν επιτρέπεται να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο παρόν Καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την καλύτερη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.Άρθρο 11οΟικονομική Διαχείριση

 1. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 2. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
 3. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
 4. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Σωματείου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Σωματείου χρηματικό ποσό μέχρι € Xιλίων (1.000) ΕΥΡΩ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε Ταμιευτήριο.
 6. Η ανάληψη χρημάτων από Ταμιευτήριο ενεργείται με επιταγή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.
 7. Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.
 8. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι’ αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για ποσό μικρότερο από Δύο Xιλιάδων (2.000)€ ΕΥΡΩ, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
 9. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρις Xιλίων (1.000) ΕΥΡΩ και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.

Άρθρο 12οΓενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Δι’ αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών.
 2. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του Σωματείου.
 3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως, τη σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.
 5. Τα μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με πρόσκληση που αναρτάται στο κατάστημα της έδρας του Σωματείου δέκα (15) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνική κλήση.
 6. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
 7. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.
 8. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
 9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 13οΣυνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

 1. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου.
 2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
  Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική Γενική Συνέλευση με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών.
  Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν δέκα (10) μέλη.
 3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
 4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
 5. Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 6. Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Άρθρο 14οΠρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

 1. Η συζήτηση και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, στο οποίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των παρευρισκομένων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Τα πρακτικά παραδίδονται στο Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.
 2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 15οΑρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

 1. Η Γενική Συνέλευση συζητεί θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη.
 2. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.
 3. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.
 4. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :
  1. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού που υποβάλλονται από τα όργανα του Σωματείου.
  2. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη λήξη εκάστου έτους.
  3. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από € Δύο Χιλιάδων (2.000) ΕΥΡΩ.
  4. Ο προσδιορισμός του ύψους τυχόν ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας άνω των € Δύο Χιλιάδων (2.000) ΕΥΡΩ.
  6. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.
  7. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  8. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  9. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
  10. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.
  11. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
  12. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  13. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  14. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.
  15. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.
  16. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.
  17. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
  18. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.
  19. Η διάλυση του Σωματείου.
 5. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιστ, ιη, ιθ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία τουλάχιστον του μισού αριθμού των μελών με δικαίωμα ψήφου και ενός (1) επί πλέον και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

Άρθρο 16οΔιοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και τρία (3) μέλη που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου, με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
 2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται οριστικά για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα.
 3. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
 4. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
 6. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 7. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 8. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται κανονικά και συμμετέχει στην συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το μέλος αυτό δεν θεωρείται ότι ελλείπει και δεν αναπληρούται.
 9. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
 10. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
 11. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.
 12. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα στον Πρόεδρο.
 13. Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα (4) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
 14. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναλαμβάνουν δημόσιο λειτούργημα, θεωρούνται παραιτημένα.
 15. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.
 16. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, αρχίζει από την εκλογή τους και τελειώνει όταν εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο από την γενική συνέλευση που συνέρχεται τον χρόνο που λήγει η θητεία τους. Αν λήξει η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και για οποιοδήποτε λόγο δεν εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο η θητεία του παλαιού παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι να εκλεγεί νέο, από την αμέσως επόμενη γενική συνέλευση.
 17. Κατ’εξαίρεση, η θητεία του πρώτου μετά την ίδρυση του Σωματείου Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενιαύσια.

Άρθρο 17οΑρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Διοικεί το Σωματείο.
 2. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου.
 3. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
 4. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
 5. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
 6. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
 7. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
 8. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
 9. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
 10. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών, κατά τους ορισμούς του παρόντος, για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
 11. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.
 12. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
 13. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
 14. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
 15. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
 16. Διοργανώνει σεμινάρια, μαθήματα, παραστάσεις, χορούς και επιμορφωτικές διαλέξεις.
 17. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.
 18. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού.
 19. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
 20. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.
 21. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Σωματείου, ο οποίος ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση.
 22. Αποφασίζει για τη δημιουργία ή διάλυση τμημάτων του Σωματείου, εγκρίνει τους ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας των τμημάτων οι οποίοι συντάσσονται από τα μέλη των τμημάτων.
 23. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

Άρθρο 18οΑρμοδιότητες Προέδρου

 1. Ο Πρόεδρος:
  1. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
  2. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
  3. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών και Δικαστηρίων, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
  4. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
  6. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.
  7. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.
  8. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
  9. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.
  10. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
  11. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.
  12. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.
 2. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή το πρεσβύτερο από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19οΑρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

 1. Ο Γενικός Γραμματέας:
  1. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.
  2. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
  3. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.
  5. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
  6. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  7. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.
 2. Τον Γενικό Γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20οΑρμοδιότητες Ταμία

 1. Ο Ταμίας :
  1. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.
  2. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
  3. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.
  4. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ό,τι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
  5. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
  6. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21οΕκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου

 1. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
 2. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό.
 3. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.
 5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους κατά τη σειρά που τις έλαβαν. Οι πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι δύο (2) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και ο επόμενος ένας (1) το αναπληρωματικό.
 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
 7. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα μετά από πρόσκληση του μέλους που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του Άρθρου 16 προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.

Άρθρο 22οΕλεγκτική Επιτροπή

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και ένα αναπληρωτή τους.
 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους.
 3. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Σωματείου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.
 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 23οΤμήματα

 1. Τα τμήματα δημιουργούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να οργανωθούν καλύτερα οι επί μέρους τομείς δράσεις του Σωματείου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επίσης καταργούνται τμήματα όταν δεν υφίσταται ανάγκη ύπαρξής τους.
 2. Για να δημιουργηθεί ένα τμήμα πρέπει να υπάρχει διαπιστωμένο ενδιαφέρον από τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα. Τα παραπάνω άτομα θα πρέπει να γνωρίζουν το αντικείμενο ασχολίας τους.
 3. Οι δραστηριότητες για τις οποίες δημιουργούνται τα τμήματα πρέπει να είναι απαραίτητα σύμφωνες με τους σκοπούς του Σωματείου όπως αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.
 4. Οι αποφάσεις των τμημάτων έχουν εισηγητικό χαρακτήρα προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 5. Το τμήμα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του τμήματος για τις διάφορες εκδηλώσεις.
 6. Για τυχόν έκτακτα έξοδα του τμήματος μπορεί να συμμετέχουν σε αυτά χορηγοί μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 7. Οι χορηγίες από διαφημίσεις επιτρέπονται εκτός αν το περιεχόμενο των διαφημίσεων έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Σωματείου.
 8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις των τμημάτων με δικαίωμα λόγου όχι όμως με δικαίωμα ψήφου.
 9. Για κάθε τμήμα δύναται να συνταχθεί ειδικός κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24οΠρογράμματα δράσης – Εκδηλώσεις – Εκδρομές

 1. Το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο. Κατ’ εξαίρεση τα προγράμματα των εκδρομών συντάσσονται για ένα χρόνο.
 2. Για κάθε εκδήλωση ή εκδρομή ορίζεται υπεύθυνος ή αρχηγός αν πρόκειται για εκδρομή.
 3. Ο υπεύθυνος είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του προγράμματος της εκδήλωσης που έχει αναλάβει και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. Μετά την εκδήλωση συντάσσει έκθεση εσόδων – εξόδων την οποία καταθέτει στον Ταμία του Σωματείου.
 4. Ο αρχηγός της εκδρομής συντάσσει και φροντίζει για την επιτυχή υλοποίηση του οικοτουριστικού και πεζοπορικού προγράμματος. Μετά την εκδρομή συντάσσει έκθεση εσόδων – εξόδων την οποία καταθέτει στον Ταμία του Σωματείου.

Άρθρο 25οΑποζημίωση Μελών Διοικήσεως

 1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σωματείο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση μπορεί να εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Σωματείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26οΤροποποίηση Καταστατικού

 1. Η Γενική Συνέλευση έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία.
 2. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 27οΕσωτερικοί Κανονισμοί

 1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
 2. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της έγκρισής τους.

Άρθρο 28οΔιάλυση Σωματείου

 1. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική πλειοψηφία.
 2. Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
 3. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο, μετά από αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των τακτικών μελών ή σε περίπτωση που το ζητήσει η Διοίκησή του ή η Εποπτεύουσα Αρχή, στις εξής περιπτώσεις:
  1. αν επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από άλλα αίτια είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το Σωματείο σύμφωνα με το Καταστατικό.
  2. αν ο σκοπός του Σωματείου εκπληρώθηκε ή αν από τη μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί και
  3. εάν το Σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνο που καθορίζει το Καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του Σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.

Άρθρο 29οΤύχη Περιουσίας του Σωματείου

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος.Άρθρο 30οΣφραγίδα – Σήμα

 1. Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση αντιπροσωπευτικό αυτού σχέδιο και περιφερειακά την επωνυμία, την έδρα και το έτος ιδρύσεώς του.
 2. Το Σωματείο μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του.

Άρθρο 31οΒιβλία του Σωματείου

Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι:
– Υποχρεωτικά:

 1. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.
 2. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
 4. Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών.

– Προαιρετικά:

 1. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
 2. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
 3. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.
 4. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
 5. Βιβλίο ιστορίας του Σωματείου.

Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.Άρθρο 32οΓενικές Διατάξεις

 1. Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
 2. Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Άρθρο 33οΠροσωρινή Διάταξη

Για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών του Σωματείου και μέχρι την λήψη σχετικής απόφασης, η οικονομική επιβάρυνση των μελών καθορίζεται ως εξής:

 1. Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο των τακτικών μελών ποσό Ευρώ δέκα (10€).
 2. Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 34οΤελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα (34) άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής:

Αθήνα 22 Απριλίου 2013.