Προστασία του Περιβάλλοντος

Ο σύλλογός μας έχει ως κύριο σκοπό την διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς την φύση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Περιβάλλον είναι αυτό το οποίο περιβάλλει τα ανθρώπινα όντα και περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την φύση και το αστικό χώρο.

Tο φυσικό περιβάλλον αποτελείται:

Δασικό περιβάλλον: φυτά με την συνηπάρχουσα χλωρίδα,πανίδα.
Βιοποικιλότητα: η γενετική ποικιλότητα γονιδίων, χωματοσωμάτων, η ποικιλότητα της χλωρίδας και πανίδα, ο αριθμός των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων.
Τοπία: περιοχές ιδιαίτερης αισθητικής αξίας.
Θαλάσσιος χώρος: έκταση που καλύπτει η θάλασσα, οι εκβολές των ποταμών, τα θαλάσσια οικοσυστήματα ,το σύνολο χλωρίδας και πανίδας.
Παράκτιες ζώνες: η περιστοίχουσα την θάλασσα χερσαία ζώνη.
Υγρότοπο: έλη,τέλματα,περιοχές τύρφης η νερών φυσικής η τεχικής προέλευσης.
Ρέματα: είναι τα μέσα απορροής προς την θάλασσα των πλεοναζόντων υδάτων της ξηράς και οι φυσικοί αεραγωγοί με χλωρίδα και πανίδα που συμβάλλουν στην ισορροπία του περιβάλλοντος.
Χωροταξία: είναι η χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και επέκταση των πόλεων και των οικιστικών περιοχών.
Οικιστικές περιοχές: εκτάσεις που είναι απαραίτητες για κοινωφελείς χρήσεις δρόμοι, πλατείες, κ.α

Σήμερα όμως βιώνουμε την οικολογική καταστροφή και ιδίως η μόλυνση, η ρύπανση, η εξάντληση του φυσικού πλούτου, η καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας του πλανήτη έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις Τα αίτια της καταστροφής είναι προτίστως οικονομικά ενώ συντελούν η έλλειψη πολιτικού σχεδιασμού, προγραμματισμού και οικολογικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Η ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων έχει καταστεί πλέον κοινή συνείδηση.

Στην χώρα μας το περιβάλλον προστατεύεται από το Σύνταγμα αριθ.24.
Η συνταγματική επιταγή περί προστασίας υλοποιείται με τον νόμο 1650/1986.
Στόχος του νόμου είναι

η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και λήψη όλων των αναγκαίων για τον σκοπό αυτόν προληπτικά μέτρα
η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας
η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου
η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης των φυσικών πόρων και η ορθολογική αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων πηγών
η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων
η αποκατάστασή του περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος ανάγεται επίσης σε Διεθνείς συμβάσεις και το Κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος.

Τι συμβαίνει σήμερα; Καθημερινά για τη εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων γίνονται παραβιάσεις στο σύνταγμα και τους νόμους που οδηγούν στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας , θέτουν σε κίνδυνο τη υγεία μας δημιουργούν μη ανατρέψιμες καταστροφές στο περιβάλλον και ένα ζοφερό μέλλον για τις επόμενες γενιές. Η προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αναγνωρίζεται ως συνταγματικό αγαθό και εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και πρέπει με κάθε τρόπο να δόσει λύση στα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Με την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών , την σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση ,το δίκαιο και την νομολογία αλλά πρωτίστως με την ανάπτυξη του οικολογικού κινήματος μπορούμε να ελπίζουμε για ένα καλύτερο αύριο.

Ο σύλλογος μας στο μέτρο των δυνατοτήτων του θα προσπαθήσει να συμβάλλει με την προσφορά του σε αυτήν την κατεύθυνση.
Για αυτό σας καλεί να αντισταθούμε στην λεηλασία της φύσης.

ΤΑ ΔΑΣΗ Ο ΑΕΡΑΣ Η ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ